Rendeletek


A Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzathoz kapcsolódó

törvények, rendeletek, szabványok gyűjteménye

(Fontos – lényeges – jó tudni róla)

Az aktuális szöveget megtalálja a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye oldalon.

TÖRVÉNYEK

Az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
(a továbbiakban: At.)

2011. évi CLXVII. törvény
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról.

97/47/EURATOM IRÁNYELVE (1997.6.30.)
a személyeknek az orvosi célú sugárterheléssel kapcsolatos ionizáló sugárzás veszélyeivel szembeni egészségvédelméről.

RENDELETEK

MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 107. szám 2018.07.09.

Az emberi erőforrások minisztere 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri
kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól.

Az emberi erőforrások minisztere 22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakért ő i tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról.

 

A 2015.december 30.-i  209.sz. Magyar Közlönyben megjelent több rendelet az atomenergia felhasználáshoz kapcsolódóan, melyek 2016.január 1-től hatályosak. 

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet  
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet
hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

 

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről.

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

11/2010. (III. 114) KHEM rendelet
a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
az orvostechnikai eszközökről

7/2007. (III. 6.) IRM rendelet
a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól

47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről,
valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív
anyagok sugáregészségügyi kérdéseiről

31/2001. (X. 3.) EüM rendelet  hatályt vesztve 2018.07.10-el
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek
egészségének védelméről

30/2001.(X. 3.) EüM rendelet (2016.02.01: nem szerepel a hatályos jogszabályok között)
a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet (2016.02.01: nem szerepel a hatályos jogszabályok között)
az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet
az At. egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról

72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények
tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk
bejelentésének rendjéről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről

14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet
az At. alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról

124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
az At. hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó
berendezések köréről

23/1997. (VII. 18.) NM rendelet
a radionuklidok mentességi aktivitás koncentrációja és mentességi aktivitása szintjének
meghatározásáról

17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet
a talált illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

A munkahelyi sugárvédelem szabványai

MSZ 62-1/1989. Ionizáló sugárzás elleni védelem. Általános előírások
MSZ 62-2/1989. Béta-, gamma- és röntgensugárzás elleni védelem
MSZ 62-3/1990. A neutronsugárzás elleni védelem
MSZ 62-4/1999. Sugárvédelem nagy aktivitású gamma-távbesugárzó berendezések és orvosi
lineáris gyorsítók alkalmazásakor
MSZ 62-6/1999. Sugárvédelmi előírások a zárt sugárforrások közelterápiás felhasználásakor
(brachy-terápia)
MSZ 62-7/2011. Sugárvédelem nyitott radioaktív készítmények alkalmazásakor
MSZ 824/1999. Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgenmunkahelyeken